ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2559

07 ก.พ. 2559
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2559

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลก ประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO) และทรงติดตามแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์แห่งความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาขององค์การอนามัยโลก (WHO Collaborating Centre for Capacity Building and Research in Environmental Health Science and Toxicology)

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 20.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.40 น.

 ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด