องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 17-26 มีนาคม 2558

16 มี.ค. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 17 -26 มีนาคม 2558

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทางวิจัยและวิชาการ เพื่อแสวงหาแนวทางความร่วมมือในงานวิจัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัยของของสารเคมี ณ สำนักงานสาธารณสุขอังกฤษ เมืองชิลตัน

นอกจากนี้ จะทรงหารืองานวิจัยด้านอินทรีย์เคมี กับศาสตราจารย์เกียรติคุณ เซอร์ อลัน แบตเตอร์สบี จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ และจะพระราชทานพระวโรกาสให้คนไทยเข้าเฝ้า ณ โรงแรมดอร์เชสเตอร์ กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นโรงแรมที่ประทับด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG916 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 เวลา 13.20 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG911 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2558 เวลา 06.10 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด