องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2558

06 ก.พ. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2558

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จไปทรงร่วมการประชุมประจำปีกับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และทรงปรึกษาหารือติดตามกิจกรรมตามแผนงานความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG315 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 20.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.40 น.

 

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด