องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-26 มกราคม 2558

09 ม.ค. 2558
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 12-26 มกราคม 2558

ในการเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทอดพระเนตรงานวิจัย และพัฒนายาสังเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐโคโลราโด เมืองฟอร์ตคอลลินส์

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL708 ากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 8.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL707 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2558 เวลา 23.15 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 9 มกราคม 2558

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด