องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2557

11 ธ.ค. 2557
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 12-21 ธันวาคม 2557

ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงศึกษาดนตรีกู่เจิง และทรงคัดเลือกนาฎศิลป์จีนสำหรับแสดงในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่ 7 ณ ประเทศไทย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 557 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG677 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 22.30 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด