องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557

13 พ.ย. 2557
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 14-23 พฤศจิกายน 2557

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เพื่อทอดพระเนตรงานวิชาการทางด้านการวิจัยและพัฒนายาจาก ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบาเซิล ณ เมืองบาเซิล

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG970 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน2557 เวลา 0.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.50 น.

 

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด