องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม 2557

16 ต.ค. 2557
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 17-30 ตุลาคม 2557

ในการเสด็จฯเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับเคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ครั้งที่ 28 และการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพครั้งที่ 8 ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ ณ นครเซี่ยงไฮ้ และจะทรงบรรยายเปิดประชุมในหัวข้อ “การค้นคว้าของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ในการต้านและป้องกันโรคมะเร็งจากทรัพยากรชีวภาพไทย” ตามคำกราบทูลเชิญของคณะกรรมการการจัดการประชุม จากนั้นจะเสด็จฯต่อไปเยือนประเทศญี่ปุ่น

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG664 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม 2557 เวลา 11.00 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG671 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม 2557 เวลา 16.35 น.


ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด