องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2557

12 ก.ย. 2557
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 14-23 กันยายน 2557

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านเภสัชกรรมและเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4 และทรงบรรยายนำในหัวข้อ “สมุนไพรและจุลินทรีย์ในการพัฒนายา” ในวันที่ 18 กันยายน 2557 ณ มหาวิทยาลัยมาร์มารา นครอิสตันบูลตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยมาร์มารา

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ EK375 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ วันอาทิตย์ที่ 14 กันยายน 2557 เวลา 09.55 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ EK384 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 23 กันยายน 2557 เวลา 12.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 12 กันยายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด