การประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 7 เรื่อง “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” (Innovation for Safety and Wellness)

08 ก.ย. 2557
0

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาจัดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 7 ในหัวข้อเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยและสุขภาวะ” (Innovation for Safety and Wellness) ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ขึ้น เพื่อเป็นเวทีสำหรับคณาจารย์และนักศึกษาจากโครงการบัณฑิตศึกษา ทั้งจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาที่ดำเนินการโดยภาคีสมาชิกจาก สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สำนักพัฒนาบัณฑิตศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และรับทราบถึงประเด็นปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและพิษวิทยาของประเทศและในภูมิภาค รวมทั้งเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานวิจัย การแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และเป็นการระดมความคิดในการสร้างสรรค์งานวิจัยที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาของประเทศ หรือเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการประจำปี 2557 ครั้งที่ 7 และในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิรวัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย

สิ่งแวดล้อม และพิษวิทยาได้กล่าวรายงานการประชุมถึงวัตถุประสงค์และความสำคัญของการจัดการประชุมวิชาการครั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งจากผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากรรับเชิญ และนักศึกษา ที่มาให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ด้วย

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ สำนักองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ลงประกาศ ณ วันที่ 8 กันยายน 2557

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด