สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดบึงกาฬ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ และเลย ระหว่างวันที่ 26–31 พฤษภาคม 2557

03 มิ.ย. 2557
0
จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนศรีชมภูวิทยา บ้านสามแยกศรีชมภู ตำบลศรีชมภู อำเภอ โซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของราษฎร และให้บริการด้านทันตกรรมแก่ราษฎร ตลอดจนให้คำปรึกษา เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงด้วย

มีราษฎรเข้ารับบริการการตรวจรักษาจำนวน 344 คน เป็นโรคทั่วไป 154 คน แพทย์แผนไทย 115 คน และทันตกรรม 75 คน โรคที่พบส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคผิวหนัง โรคตา โรคระบบทางเดินหายใจ และระบบย่อยอาหาร มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ รวม 32 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 7 คน อาทิ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียชนิดรุนแรง โรคไตวาย โรคอ้วนหยุดหายใจในขณะหลับ โรคมะเร็งเต้านม และโรคมือผิดรูปแต่กำเนิด เป็นต้น

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเครื่องเขียน เครื่องแบบแก่นักเรียน ของเล่นแก่เด็ก เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคแก่ผู้ชราที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 54 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 โดยในปีพุทธศักราช 2557 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกไปบริการราษฎร 13 ครั้ง มีผู้ป่วยไปขอรับบริการ 1,495 คน ตลอดจนจัดกิจกรรมทันตสุขภาพให้แก่ราษฎร และนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลอย่างต่อเนื่อง

บ้านสามแยกศรีชมภู จังหวัดบึงกาฬ ปัจจุบันมีประชากร จำนวน 659 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้างทั่วไป มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีชมภู และโรงพยาบาลโซ่พิสัย สำหรับให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

: ลงข้อมูล 28 พ.ค.57
จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันพุธที่ 28 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านงิ้วเหนือ และหมู่บ้านใกล้เคียง พร้อมกับทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์ และทันตกรรมแก่ราษฎร ตลอดจนให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงควบคู่กับการรณรงค์ให้ความรู้โรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงในครัวเรือน

 มีราษฎรที่เจ็บป่วยเข้ารับบริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป 291 คน ทันตกรรม 133 คน รวมถึงแพทย์แผนไทยและกายภาพบำบัด 68 คน มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 21 คน ผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 คน อาทิ ผู้ป่วยมีก้อนเนื้อที่ใบหน้าซีกซ้ายตั้งแต่กำเนิด โรคมะเร็งกล้ามเนื้อ มะเร็งโพรงจมูก และโรคไทรอยด์ เป็นต้น โอกาสนี้ ได้พระราช ทานยารักษาโรคแก่ผู้ชรา และของเล่นแก่เด็กเป็นจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วย

พร้อมกับทรงมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เกี่ยวกับการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ เพื่อที่จะช่วยให้เยาวชนมีความผูกพันกับชาติบ้านเมือง และถ้าทุกคนช่วยกัน ก็จะทำให้ประเทศชาติเจริญขึ้นมาก

จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 53 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2554 มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป โรคตาต้อกระจก และทันตกรรมแก่ราษฎร และนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และในปีพุทธศักราช 2556 ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 15 ครั้ง มีผู้เจ็บป่วยไปรับบริการ 4,800 คน

บ้านงิ้วเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 164 หลังคาเรือน รวม 615 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านงิ้วเหนือ และที่โรงพยาบาลโพนทอง สำหรับให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

: ลงข้อมูล 28 พ.ค.57
จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียนเพชรวิทยา บ้านเพชรเหนือ อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านเพชรเหนือ และหมู่บ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ ในการเสด็จไปทรงเยี่ยมการปฏิบัติงานครั้งนี้ โปรดให้หน่วยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จากส่วนกลาง และจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ให้บริการด้านการแพทย์ และด้านทันตกรรมแก่ราษฎร และยังมีคณะสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์มาให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วย

มีราษฎรที่เจ็บป่วย เข้ารับบริการการตรวจรักษาโรคทั่วไป 376 คน ทันตกรรม 39 คน รวมถึงแพทย์แผนไทย และกายภาพบำบัด 120 คน มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษา ตามโรงพยาบาลต่างๆ รวม 20 คน ในการนี้ มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย โรคท่อน้ำเหลืองอุดตัน เส้นเลือดเลี้ยงหัวใจผิดปกติ ผู้ป่วยตาผิดปกติ ต้องผ่าตัดใส่ตาเทียม และผู้ป่วยโรควิลสัน ซึ่งโปรดให้ส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานเครื่องแบบนักเรียน และของเล่นให้แก่เด็กเล็กจำนวนมากที่มาเฝ้ารอรับเสด็จด้วย พร้อมกับทรงมีพระดำรัสถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงขอเชิญส่วนหนึ่งของพระดำรัสมาดังนี้

“แม้ท่านจะทรงพระชราแล้ว เดี๋ยวนี้ท่านไม่สามารถออกมาเยี่ยมราษฎรตามท้องถิ่นทุรกันดารได้ เพราะว่าพระสุขภาพไม่อำนวย แต่ท่านก็ยังคิดถึงประชาชนคนไทยอยู่เสมอ เช่น แต่ละปีพอหน้าฝนมาท่านก็จะนั่งดูแผนที่ แล้วท่านรู้ว่าที่ไหนฝนตกมากจะเกิดภัยน้ำท่วมได้ ท่านก็จะทรงดูแผนที่และทรงเรียกเจ้าหน้าที่กรมชลประทานมาพระราชทานแนวคิดที่จะแก้ไขและป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม”

จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดแพทย์อาสา ลำดับที่ 46 ดำเนินการครบ 37 ปี ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,577 คน มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพ และทันตกรรมแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารมาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2556 ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รวม 16 ครั้ง

บ้านเพชรเหนือ จังหวัดชัยภูมิ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 272 หลังคาเรือน รวม 1,249 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ข้าวโพด ทำสวนยางพารา เมื่อประชาชนเจ็บป่วย จะเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยในหมู่บ้าน และที่โรงพยาบาลภูเขียว

: ลงข้อมูล 3 มิ.ย.57
จังหวัดเลย

เมื่อวันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านพลทอง และติดตามผลการดำเนินงานของมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนกระดึงวิทยาคม บ้านพลทอง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย เพื่อพระราชทานขวัญ และกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติ งานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการด้านการแพทย์และทันตกรรมแก่ราษฎร ตลอด จนให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงด้วย

โอกาสนี้ ได้พระราชทานเครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคแก่ผู้ชราและพระราชทานของเล่นแก่เด็ก ที่มาเฝ้ารับเสด็จด้วย และพระราชทาน พระวโรกาสให้หน่วยแพทย์ พอ. สว. จังหวัดเลย ประกอบด้วยแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครประเภทต่างๆ รวม 1,540 คน เฝ้าพร้อมกับทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของคนไทยทุกคน คือ คนไทยทุกคนต้องรักชาติ ภักดีต่อชาติ โดยการประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อยู่ในศีลธรรม ทำงานในสายงานของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอบรมบุตรหลานให้มีความรักชาติประพฤติตนให้เหมาะสมในทางที่ถูก เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชาติต่อไป

ในการนี้ มีราษฎรที่เจ็บป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 11 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทาน ความช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 5 คน ประกอบด้วย เป็นปานดำทั้งตัวตั้งแต่กำเนิด จอประสาทตาเสื่อม และแพ้ยา โปรดให้ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลศิริราช ผู้ป่วยที่คาดว่าเป็นโรคมะเร็ง และมีก้อนเนื้อที่สมอง ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนผู้ป่วยที่มีภาวะการได้ยินลดลง ส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น

จังหวัดเลย เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 9 ดำเนินการครบ 45 ปี มีการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข

: ลงข้อมูล 3 มิ.ย.57
 ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด