สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ จังหวัดระนอง ชุมพร และสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2557

06 พ.ค. 2557
0

จังหวัดระนอง

เมื่อวันพุธที่ 30 เมษายน 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนระวิราษฎร์บำรุง ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้เสด็จเยี่ยมราษฎร และทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ร่วมกันออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วย รวมทั้งหน่วยสัตวแพทย์อาสามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้รักษา และให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ราษฏร และได้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนแก่ผู้แทนนักเรียน หนังสือธรรมะแก่ผู้ใหญ่บ้าน เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่คนชราอีกด้วย

โอกาสนี้ มีผู้เข้ารับบริการด้านสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งด้านทันตกรรม และแพทย์แผนไทยรวม 184 คน โรคที่พบมากคือ ระบบกล้ามเนื้อและกระดูก มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ 14 คน และทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 4 คน

จังหวัดระนองเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 30 เมื่อปี พ.ศ. 2513 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ อาสาสมัคร สายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสนับสนุน รวม 736 คน พร้อมกันนี้ มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

 

บ้านระวิ มีประชากร 1,249 คน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระวิ และโรงพยาบาลละอุ่น สำหรับให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ราษฎร โดยในปี พ.ศ.2556 หน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดระนอง ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาราษฎรในพื้นที่ทุรกันดาร 9 หมู่บ้าน 17 ครั้ง และให้บริการผู้ป่วยโรคตาต้อกระจก และโรคหัวใจ รวมทั้งบริการด้าน ทันตกรรม และจัดกิจกรรมเฝ้าระวังด้านทันตกรรมแก่นักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอีกด้วย

: ลงข้อมูล 1 พ.ค.57
 
จังหวัดชุมพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร และการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาหลาง หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดยมีหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยแพทย์ พอ.สว. นอกจากนี้ ยังมีหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์จากมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ให้บริการตรวจ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง และปศุสัตว์

โอกาสนี้ มีราษฎรรับการตรวจรักษาโรคทั่วไป รวมทั้งใช้บริการแพทย์แผนไทย และทันตกรรม รวมจำนวน 103 คน โรคที่พบมาก คือ กระดูกและข้อ รองลงมา คือ โรคทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร มีผู้ป่วยที่ต้องส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 19 คน และมีผู้ป่วยที่ครอบครัวฐานะยากจน ขอพระราชทาน ความช่วยเหลือในการรักษาต่อเนื่อง จำนวน 4 คน ประกอบด้วย เด็กที่ถูกน้ำร้อนลวกลำตัว ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ และผู้ป่วยโรคโลหิตจางแต่กำเนิด และประสบ อุบัติเหตุขาซ้ายหัก ยังไม่ได้รับการผ่าตัด ทั้งนี้ ทรงซักถามถึงอาการ และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครอบครัว พร้อมกับทรงมีพระวินิจฉัย โรคร่วมกับคณะแพทย์ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือตามความเหมาะสม ต่อไป

: ลงข้อมูล 2 พ.ค.57
 

จังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 14 เมื่อปี พุทธศักราช 2512 ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 1,324 คน โดยในปีพุทธศักราช 2556 ได้จัดหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกไปปฏิบัติงานในพื้นที่ทุรกันดาร 24 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยเข้ารับ บริการตรวจรักษาโรคต่างๆ รวม 1,637 คน ในการนี้ ทรงมีพระดำรัสพระราชทาน เป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย

บ้านเขาหลาง จังหวัดชุมพร ปัจจุบันมีประชากร 5,024 คน ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งหลวง และโรงพยาบาลละแม สำหรับให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 พฤษภาคม พุทธศักราช 2557 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปยังโรงเรียน ตะกุกใต้ศึกษา บ้านไร่ยาว ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เพื่อพระราชทานขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่และสมาชิก พอ.สว. ที่ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของราษฎร และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง นอกจากนี้ ยังได้นำยาสามัญประจำบ้าน เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องแบบนักเรียนไปแจกจ่ายแก่ผู้สูงอายุ และเด็กนักเรียนในพื้นที่ด้วย

โอกาสนี้ มีราษฎรเข้ารับบริการการตรวจรักษาจำนวน 399 คน ซึ่งโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนโลหิต ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 28 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคน้ำคั่ง ในโพรงสมอง โรคอ้วน โรคผอม ปากแหว่งเพดานโหว่ และหูไม่ได้ยินทั้งสองข้าง

โอกาสนี้ มีราษฎรเข้ารับบริการการตรวจรักษาจำนวน 399 คน ซึ่งโรคที่พบมากที่สุด คือ โรคระบบไหลเวียนโลหิต ในจำนวนนี้ มีผู้ป่วยส่งต่อเข้ารับการรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆ จำนวน 28 คน มีผู้ป่วยที่ได้รับพระราชทานความช่วยเหลือ สงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 6 คน ประกอบด้วย ผู้ป่วยโรคน้ำคั่ง ในโพรงสมอง โรคอ้วน โรคผอม ปากแหว่งเพดานโหว่ และหูไม่ได้ยินทั้งสองข้าง

จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 34 ตั้งแต่พุทธศักราช 2514 ปัจจุบันมีแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายแพทย์และสาธารณสุข รวมทั้งอาสาสมัครสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 2,352 คน โดยในพุทธศักราช 2556 ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ออกไปบริการราษฎร 13 หมู่บ้าน ให้การรักษาผู้ป่วยตาต้อกระจก 150 คน นอกจากนี้ ได้จัดรถหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ และกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพแก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน 4 โรงเรียน

ในการนี้ ทรงชื่นชมความเสียสละ ในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และทรงมีพระดำรัสถึงความห่วงใยต่อสุขอนามัยของพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ มอบหมายให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี สืบสานพระราชปณิธานงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

 บ้านไร่ยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปัจจุบันมีประชากร จำนวน 401 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตะกุกใต้ และโรงพยาบาล วิภาวดี สำหรับให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน

: ลงข้อมูล 6 พ.ค.57
ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด