องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2556 และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2556

13 พ.ย. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2556 และประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20-29 พฤศจิกายน 2556

ในการเสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม เรื่อง สุขภาพหนึ่งเดียวของเวที Global Risk ครั้งที่ 2 (The 2nd Global Risk Forum: One Health Summit 2013) และทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความสำคัญของความเชื่อมโยงระห่างสุขภาพและสิ่งแวดล้อม : ปัจจัยหลักของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Addressing Health and Environmental Linkages: Key to Sustainable Development)”  ตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการประชุม ณ ศูนย์ประชุม เมืองดาวอส

ในการเสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงลงพระนามความตกลงด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและ การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยชิบะ และทรงรับการถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ณ มหาวิทยาลัยชิบะ กรุงโตเกียว เนื่องด้วยทรงปฏิบัติพระภารกิจใน งานวิจัยและงานวิชาการที่มีผลงานยอดเยี่ยมในระดับนานาชาติ จากนั้น จะทรงเข้าร่วมการประชุมนานาชาติทางด้านอินทรีย์เคมีระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 8 (The 8th International Conference on Cutting-edge Organic Chemistry in Asia ) ณ นครโอซะกะ ตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการประชุม โอกาสนี้ จะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติอันหลากหลายจากพืชสมุนไพรไทย เชื้อราและสัตว์ทะเล (Diversified natural products from Thai herbal plants, hypha and marine animals)” อนึ่ง จะเสด็จไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระจักรพรรดิและสมเด็จพระ-จักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น ณ พระราชวังอิมพีเรียล ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 ทั้งจะพระราชทานพระวโรกาส ให้ชุมชนชาวไทยในกรุงโตเกียวและนครโอซะกะ เฝ้าในวันที่ 23 และวันที่ 27 พฤศจิกายน 2556 ตามลำดับด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 23.45 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG623 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15.45 น.

                                                 ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด