การบรรยายในการฝึกอบรม เรื่อง “การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการบริหารจัดการสารเคมี” ณ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556

26 พ.ย. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2556 โดยทรงนำคณะวิทยากรของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ไปจัด การฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการบริหารจัดการสารเคมี” ซึ่งสถาบัน วิจัยจุฬาภรณ์จัดร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดอะเป็ง หงิรัน อานัค ปูตรี ราชิด้า ซาอะดาตุล โบลเกียห์ แห่งมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน ระหว่างวันที่ 14 – 18 ตุลาคม 2556

ในโอกาสนี้ ทรงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห์ ณ พระราชวัง อีสตาน่า นูรูล อิมาน ในการนี้ สมเด็จพระราชาธิบดี ทรงมีพระราชปฏิสันถารแสดงความยินดีในการเสด็จเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลามเป็นครั้งแรกของ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และในโอกาสที่ทรงนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มาให้การอบรมความรู้แก่คณาจารย์ของ มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาประเทศและภูมิภาคโดยรวม

นอกจากนั้น เสด็จไปทรงเฝ้า สมเด็จพระราชินีรายาอิสตรี เป็งงีรัน อานะก์ ฮัจญะห์ สเลฮา พระมเหสีในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไน ด้วย

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยือนเนการาบรูไนดารุสซาลาม ตามคำกราบทูลเชิญของมหาวิทยาลัยบรูไนดารุสซาลาม เพื่อพระราชทานการฝึกอบรมเรื่อง “การประเมินความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพและการบริหารจัดการสารเคมี” ซึ่งการอบรมครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างรากฐานที่ดีเยี่ยมต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศบรูไนดารุสซาลามและภูมิภาค และยังเป็นการให้ความช่วยเหลือ โดยเน้นการพัฒนาระดับชาติ และระดับภูมิภาคที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยและบรูไนดารุสซาลาม ที่มีมาต่อเนื่องยาวนานอีกด้วย

ในการเปิดการฝึกอบรม ได้พระราชทานพระดำรัส โดยสรุปถึงเป้าหมายในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในภูมิภาคนี้ ในส่วนของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตลอด 25 ปีที่ผ่านมา สถาบันฯ ได้พยายามที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ทั้งภายในประเทศและในภูมิภาค โดยการทำวิจัยและจัดการอบรมในด้านความปลอดภัย การประเมินความเสี่ยงจากสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

อนึ่ง สิ่งที่น่าสนใจในการฝึกอบรมครั้งนี้ คือ ดำเนินการโดยใช้เครื่องมือการศึกษาทางไกล หรือ eDLT (Electronic Distance Learning Tool) ที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงริเริ่มและทรงเปิดใช้งานครั้งแรก ในโอกาสที่เสด็จไปทรงเยี่ยมที่ทำการองค์การอนามัยโลก ภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เดือนมีนาคม 2556 ซึ่งการใช้เครื่องมือ eDLT ในการอบรมนี้ เพื่อเรียนรู้และฝึกการจัดการสารเคมีที่ใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้ความรู้แก่ผู้ทำงานเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยจากสารเคมี และเพื่อแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ไขปัญหาเมื่อมีการสัมผัสสารเคมี หรือปัญหา ที่เกี่ยวกับอันตรายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือทางด้านการวิจัย ซึ่งถือเป็นฐานงานที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับช่วยในการฝึกการอบรมและการสร้างผู้เชี่ยวชาญในประเทศอื่นๆ

พร้อมกันนี้ ทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “วิถีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีในร่างกาย” หรือ “Fate of chemicals in the body” ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับกระบวนการที่ร่างกายกระทำต่อสารเคมี เริ่มจากการที่สารเคมีเข้าสู่ร่างกาย โดยการซึมผ่านผิวหนัง การรับประทาน หรือการสูดหายใจเข้า หลังจากการดูดซึมแล้ว จะมีการแพร่กระจาย การเปลี่ยนแปลง ทางเคมีของสาร จนถึงขั้นตอนการขับสารเคมีออกจากร่างกาย

การฝึกอบรมในครั้งนี้ นับเป็นตัวอย่างหนึ่งของการเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นความร่วมมือแบบทวิภาคี เนื่องจากเป็นการรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณสุข ทำให้เห็นถึงความร่วมมือที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรของทั้งสองประเทศ

ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์
26 พฤศจิกายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด