องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนนครโฮโนลูลู รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2556

23 ก.ย. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จะทรงเข้าร่วมประชุมวิชาการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกลุ่มประเทศภาคพื้นแปซิฟิก ครั้งที่ ๑๕ ในหัวข้อ “การรับสัมผัสสารจากสิ่งแวดล้อมในประชากรพื้นเมือง” และการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน ณ East – West Center นครโฮโนลูลู มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 20-30 กันยายน 2556

ในการนี้ จะทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม และจะทรงบรรยายในหัวข้อ ““ผลกระทบต่อสุขภาพในอนาคตจากการได้รับสัมผัสมลพิษในสิ่งแวดล้อมในวัยเด็ก” นอกจากนี้ จะทรงเป็นประธานร่วมในการประชุมภาคบรรยายพิเศษกับผู้อำนวยการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์การอนามัยโลกในหัวข้อ “โครงการขยะอิเล็กทรอนิกส์ขององค์การอนามัยโลก” และทรงได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมเพื่อจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือในด้านสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมของเด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง The Pacific Basin Consortium for Environment and Health (PBC) และ WHO Department of Public Health and Environment และ National Institute of Environmental Health Sciences อีกด้วย
                                                                                                        

 ฝ่ายบริหารและประชาสัมพันธ์ 

23 กันยายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด