องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2556

30 ส.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 1-12 กันยายน 2556

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เพื่อทรงศึกษาดนตรีกู่เจิง และทรงฝึกซ้อมกับวงดุริยางค์ของสาธารณรัฐประชาชนจีน

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2556 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับผ่านกรุงเอเธนส์ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG665 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พุทธศักราช 2556 เวลา 21.00 น.                               

                                        ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด