ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556 ณ จังหวัดพัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา

18 ก.ย. 2556
0

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชะนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ทูลเกล้าฯสมทบทุน และกรรมการ อนุกรรมการ อาสาสมัคร พอ.สว. ณ จ.พัทลุง ตรัง สตูล และสงขลา ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2556

ทั้งนี้ ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่โปรดเกล้าฯ ให้ร่วมกันออกตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรที่เจ็บป่วยในจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี รวมถึงหน่วย สัตวแพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมออกตรวจรักษาโรคตลอดจนให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงแก่ราษฎรด้วย

จังหวัดพัทลุง

วันที่ 26 สิงหาคม 2556 เวลา 14.07 น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จ ณ โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม บ้านสำนักวา ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาราษฎรบ้านสำนักวาและใกล้เคียง โดยบ้านสำนักวา มีราษฎร 418 หลังคาเรือน ประชากร 510 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านศาลามะปราง และที่โรงพยาบาลศรีบรรพต

โดยมีผู้มารับบริการ รวม 213 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ และระบบกล้ามเนื้อ มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค และส่วนกลางรวม 19 ราย โอกาสนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เกี่ยวกับอาการของผู้ป่วยที่มาเฝ้า จำนวน 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคกระดูกหลังคด, ภาวะฮอร์โมนการเจริญเติบโตผิดปกติ, มือซ้ายผิดรูป, โรคไขข้ออักเสบ, ต้อกระจกต้อหิน, และไตวายเรื้อรัง

ทั้งนี้ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จังหวัดพัทลุง เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 33 เมื่อปี 2514 ปัจจุบันมีสมาชิกประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,222 คน โอกาสนี้ พระราชทานพระดำรัสถึงการทำหน้าที่ของสมาชิก พอ.สว. ซึ่งต้องทำอย่างดีที่สุด เพื่อไม่ให้เสียใจในภายหลัง

จังหวัดตรัง

วันที่ 27 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. เสด็จ ณ โรงเรียนบางดีวิทยาคม บ้านสะพานไทร อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. จังหวัดตรัง และหน่วยแพทย์พระราชทานที่โปรดให้ออกหน่วยตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรบ้านสะพานไทร ซึ่งมี 236 หลังคาเรือน รวม 1,094 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนยางพารา

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จังหวัดตรังเป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 39 เมื่อปี 2516 ปัจจุบันมีแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ, อาสาสมัคร รวม 1,413 คน โดยในปี 2555 ได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 18 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยมารับบริการ 1,112 ราย นอกจากนี้ได้จัดกิจกรรมเฝ้าระวังทางทันตสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน รวมถึงออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

 โดยมีผู้ป่วยมารับบริการตรวจรักษาโรค และทันตกรรม รวม 113 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อโรงพยาบาลส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 26 ราย ซึ่งมีผู้ป่วยนำเฝ้า 6 ราย ได้แก่ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, โรคมะเร็งเต้านมข้างซ้าย, โรคท่อน้ำดีตีบตันตั้งแต่กำเนิด, เนื้องอกขวางหลอดเลือดที่ขาซ้าย, ผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว และขา 2 ข้างไม่เท่ากัน ในการนี้ได้พระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาโรคที่เป็นอยู่และขวัญกำลังใจแก่ผู้ป่วย

โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดตรัง และปัตตานี เฝ้าพร้อมมีพระดำรัสถึงพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่าทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงขึ้น และยังทรงห่วงใยชาวไทยเหมือนเดิม

จังหวัดสตูล

วันที่ 29 สิงหาคม 2556 เวลา 14.09 น. เสด็จ ณ โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ หน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในการนี้ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านขุมทรัพย์ ซึ่งมีราษฎร 104 หลังคาเรือน รวม 503 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งดินลุ่ม และโรงพยาบาลทุ่งหว้า โดยการให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม ในวันนี้ มีผู้รับบริการรวม 115 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคกระดูกและข้อ,ระบบกล้ามเนื้อ และระบบทางเดินหายใจ ในจำนวนนี้มีผู้ป่วยส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลต่าง ๆ รวม 15 ราย โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้ป่วย เฝ้า 6 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย, โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด, เส้นเลือดดำในตับอุดตัน, และเนื้องอกในจอประสาทตา พร้อมกันนี้ มีพระปฏิสันถาร และพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ป่วย

สำหรับจังหวัดสตูล สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 31 เมื่อปี 2513 ปัจจุบันมีแพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร,พยาบาลวิชาชีพ, และอาสาสมัคร รวม 492 คน ในปีที่ผ่านมา ได้ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.สว. 13 หมู่บ้าน 13 ครั้ง มีผู้ขอเป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ 32 ราย

ในการนี้ มีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. จังหวัดสตูล เกี่ยวกับการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด ด้วยความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ

จังหวัดสงขลา

วันที่ 30 สิงหาคม 2556 เวลา 14.05 น. เสด็จ ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดสงขลา ในการนี้พระราชทานเครื่องแบบนักเรียนของเด็กเล่น เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ราษฎรบ้านลำชิง ซึ่งมีจำนวน 373 หลังคาเรือน รวม 1,528 คน ประกอบอาชีพทำสวนยางพาราและสวนผลไม้ เมื่อเจ็บป่วยจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลลำชิง และโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ อำเภอนาทวี

จังหวัดสงขลา เป็นจังหวัดแพทย์อาสาลำดับที่ 12 ตั้งแต่ปี 2512 ปัจจุบันมีสมาชิก ประกอบด้วย แพทย์, ทันตแพทย์, เภสัชกร, พยาบาลวิชาชีพ และอาสาสมัครสายต่างๆ รวม 1,895 คน ในปีที่ผ่านมาได้ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ใน 15 หมู่บ้าน มีผู้ป่วยมารับบริการกว่า 1,600 ราย ให้การรักษาผู้ป่วยเฉพาะโรค อาทิ การผ่าตัดตาต้อกระจก และปากแหว่ง-เพดานโหว่

พร้อมทั้งทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานที่โปรดให้ตรวจรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไปและทันตกรรม มีผู้มารับบริการ 151 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบประสาทและโรคในกลุ่มมะเร็ง มีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลทั้งส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง 5 ราย มีผู้ป่วยที่โปรดให้เฝ้า 8 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง, โรคมะเร็งปอด และโรคมะเร็งจมูกลามไปที่สมอง

 โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว. จังหวัดสงขลา, ยะลา และนราธิวาส เฝ้า พร้อมทั้งมีพระดำรัสให้สมาชิก พอ.สว. ยึดมั่นเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำงานเพื่อคนที่ยากไร้

ในการนี้พระราชทานพระวโรกาสให้ผู้นำศาสนาอิสลามในพื้นที่อำเภอนาทวี สวดดูอาร์ถวาย พระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง ต่อจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดสงขลา และผู้ก่อความไม่สงบที่กลับใจ เฝ้า โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถาร และพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวที่สูญเสียสมาชิกในครอบครัว

ลง ณ วันที่ 18 กันยายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด