องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2556

09 ส.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐตุรกี ระหว่างวันที่ 13-17 สิงหาคม 2556

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงเข้าร่วมการประชุมเคมีโลก ครั้งที่ 44 (The 44th World Chemistry Congress: IUPAC 2013) ของสหภาพเคมีบริสุทธิ์และเคมีประยุกต์ระหว่างประเทศ (The International Union of Pure and Applied Chemistry: IUPAC) ตามคำกราบทูลเชิญของผู้จัดการประชุมฯ และทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การค้นคว้าใหม่ๆ ของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพไทย” ในวันที่ 15 สิงหาคม พุทธศักราช 2556 ณ นครอิสตันบูล

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ EK375 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 เวลา 9.55 น. และจะเสด็จกลับผ่านกรุงเอเธนส์ โดยเครื่องบินของสายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ EK384 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 12.25 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด