สหภาพวิทยานานาชาติ ถวายรางวัล IUTOX 2013 Merit Award แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

08 ส.ค. 2556
0

   

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับการถวายรางวัล“ IUTOX 2013 Merit Award” จากสหภาพพิษวิทยานานาชาติ ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านพิษวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จากผลงานที่ทรงอุทิศพระองค์ในการจัดทำโครงการฝึกอบรมด้านพิษวิทยา และการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการได้รับสารเคมี ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเฉพาะเอเชียอาคเนย์ ที่ได้ทรงดำเนินการมามากกว่า 2 ทศวรรษ

นับตั้งแต่ทรงสถาปนาสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงให้ความสำคัญในด้านการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ส่งผลให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาติ (United Nations Environment Programme/UNEP) แต่งตั้งให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรมของ UNEP นอกจากนั้น ยังทรงก่อตั้งสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา ผลิตและพัฒนาบุคลากรระดับสูงทั้งในประเทศและระดับภูมิภาค ตลอดจนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนทางไกลด้านการประเมินความเสี่ยงร่วมกับศูนย์ความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลกของประเทศแคนาดาและประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งเป็นนักศึกษาและนักวิทยาศาสตร์ในประเทศกำลังพัฒนา

ลง ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด