องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 7-18 กรกฎาคม 2556

05 ก.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนราชอาณาจักรสวีเดน และราชอาณาจักรนอร์เวย์ ระหว่างวันที่ 7-18 กรกฎาคม2556

ในการเสด็จเยือนราชอาณาจักรสวีเดน องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และกรอบงานวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ณ สถาบันคาโรลินสกา กรุงสตอกโฮล์ม

จากนั้น เสด็จเยือนราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การค้นคว้าหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพของไทย” และเสด็จไปทรงเยี่ยมชมภาควิชาเคมี ณ มหาวิทยาลัยบาร์เกน

นอกจากนี้ จะทรงลงพระนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ กับมหาวิทยาลัยบาร์เกน

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG960 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2556 เวลา 01.10 น. และจะเสด็จฯ กลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG955 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 เวลา 06.15 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง ณ วันที่ 5 กรกฎาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด