องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2556

28 มิ.ย. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม2556

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงรับการถวายรางวัล IUTOX 2013 Merit Award จากสหภาพพิษวิทยานานาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้มีผลงานโดดเด่นด้านพิษวิทยา ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการด้านพิษวิทยานานาชาติ ครั้งที่ 13 (The 13th International Congress of Toxicology 2013, ICT 2013) ในวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ณ กรุงโซล

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลี เที่ยวบินที่ KE654 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 23.45 น. และจะเสด็จฯกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลี เที่ยวบินที่ KE651 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 เวลา 21.10 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด