องค์ประธานสถาบันฯ พระราชทานพระวโรกาสให้ นางแคทลีน เซบีลีอัส และคณะ เฝ้า

02 ก.ค. 2556
0
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทาน พระโอกาสให้ นางแคทลีน เซบีลีอัส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและการบริการสังคม สหรัฐอเมริกา และคณะเฝ้า เพื่อหารือ เกี่ยวกับพระวิสัยทัศน์ด้านการสาธารณสุขในฐานะที่ทรงมีบทบาทนำเรื่องการสาธารณสุขของไทย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน ในด้านการวิจัยเกี่ยวกับการเกิด และป้องกันโรคต่างๆ ที่มีความสำคัญอยู่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นแนวทางนำไปสู่ความร่วมมือในอนาคต ในวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2556 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ หลักสี่ กรุงเทพฯ

ลง ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด