องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 9-22 พฤษภาคม 2556

08 พ.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่ 9-22 พฤษภาคม 2556

ในการนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงงานวิชาการกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ณ เมืองเบเทสดา มลรัฐเมรีแลนด์เพื่อทรงติดตามงานวิจัยมะเร็งตับและท่อน้ำดี ภายใต้โครงการความร่วมมือ ไทเกอร์-แอลซี (Thailand’s Initiative on Genomics and Expression Research for Liver Cancer, TIGER-LC) ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับสถาบันมะเร็งแห่งชาติของสหรัฐฯ และจะทรงเข้าร่วมการประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อรับฟังการนำเสนอผลงานการวิเคราะห์เชิงวิทยาศาสตร์โดยนักวิจัยระดับผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงของสหรัฐฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าว

นอกจากนี้ ทรงมีกำหนดการเสด็จชมห้องปฏิบัติการด้านการวิจัยผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อการพัฒนายาของ สถาบันมะเร็งแห่งชาติสหรัฐฯ ที่เมืองเฟรดเดอริค มลรัฐเมรีแลนด์ เพื่อเรียนรู้ถึงวิธีบริหาร จัดการ เริ่มตั้งแต่การจัดเก็บผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ตรวจสอบ เปรียบเทียบ และนำไปวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการทดสอบเบื้องต้นให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ก่อนที่จะนำไปสู่การวิจัยในระดับพรีคลินิค

หลังจากนั้น จะเสด็จเยี่ยมชมกระบวนการศึกษาวิจัยของภาคอุตสาหกรรมยาของบริษัท เมอร์ค แอนด์ โค อิงค์ มลรัฐนิวเจอร์ซีย์

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX754 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 12.40 น. และจะเสด็จฯกลับโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX709 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2556 เวลา 23.55 น.                                                                 

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด