องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่13-28 เมษายน 2556

11 เม.ย. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสและสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่13-28 เมษายน 2556

ในการเสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงหารือและทรงลงพระนามความร่วมมือ ระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับองค์การระหว่างประเทศด้านการวิจัยโรคมะเร็ง ณ เมืองลียง

จากนั้นจะเสด็จฯเยือนสมาพันธรัฐสวิส เพื่อทรงประชุมกับองค์การอนามัยโลกในกรอบความร่วมมือด้านต่างๆ ระหว่างองค์การอนามัยโลก และสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ นครเจนีวา ตามคำกราบทูลเชิญของสถาบันฯ ทั้งสองประเทศองค์ประธานสถาบันฯ เสด็จฯ โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG930 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2556 เวลา 00.05 น. และจะเสด็จฯกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เที่ยวบินที่ TG971 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 28 เมษายน 2556 เวลา 05.30 น.

   ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 11 เมษายน 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด