องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2556

19 มี.ค. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 20-30 มีนาคม 2556

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงฝึกซ้อมกู่เจิง เพื่อทรงเตรียมความพร้อม ในงานแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 6 ที่ไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีนร่วมกันจัดขึ้น ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 11 – 21 ธันวาคม 2556

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2556 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 615 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2556 เวลา 21.20 น.

                                                                                          ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 19 มีนาคม 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด