องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

20 ก.พ. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2556

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเพื่อทรงหารือกับนักวิทยาศาสตร์ และทรงลงพระนามความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์กับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ในกรอบงานวิจัย วิชาการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาของทั้งสองสถาบัน

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 646 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 08.15 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 671 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พุทธศักราช 2556 เวลา 16.15 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด