องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556

08 ก.พ. 2556
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ 2556

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมประจำปีกับ สำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาค เอเชียอาคเนย์ เพื่อวางแนวทางความร่วมมือในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ณ กรุงนิวเดลี

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 323 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 7.35 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 17. 25 น.

                                                                                                 ประกาศสำนักพระราชวัง 
ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด