องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18-29 ธันวาคม 2555

17 ธ.ค. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 18 – 29 ธันวาคม 2555

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเตรียมการและหารือกับกระทรวงวัฒนธรรมของสาธารณรัฐประชาชนจีน เรื่องการจัดงานสายสัมพันธ์ 2 แผ่นดิน ครั้งที่ 6 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อทรงศึกษาดนตรีกู่เจิง

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2555 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG 615 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม 2555 เวลา 21.20 น.

ประกาศสำนักพระราชวัง
ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด