ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 3-8 ตุลาคม 2555 ณ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์

18 ต.ค. 2555
0
ในระหว่างวันที่ 3 – 8 ตุลาคม 2555 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ พร้อมทั้งทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่ราษฎร รวมถึงหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมออกบริการตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงและให้ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ โอกาสนี้ ทรงพระราชมทานเข็มและโล่แก่สมาชิก พอ.สว. เครื่องแบบแก่นักเรียน เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานของเล่นแก่เด็ก และพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.ในแต่ละจังหวัดเฝ้าฯ
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์ หมู่ที่6 บ้านสุริโย ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 489 คน ราษฎรส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้อ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบหายใจ ในการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับบริการทันตกรรม จำนวน 382 ราย ในการนี้มีผู้ป่วยมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 9 ราย อาทิผู้ป่วยโรคหัวใจ โรคมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับผิวหนัง ในการนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เพื่อพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดมุกดาหารเฝ้าฯ พร้อมทั้งทรงมีพระดำรัสถึงความกตัญญูซึ่งเป็นเครื่องหมายของคนดี การแสดงความกตัญญูที่ดีที่สุดคือ การทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด
จากนั้น วันที่ 5 ตุลาคม 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ หมู่ที่5 บ้านโนนงาม ตำบลอุ่มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 436 คน ราษฎรส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร และโรคระบบกล้ามเนื้อ ในการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน 387 ราย และมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน 10 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบและมีภาวะหัวใจรั่ว โรคหัวใจ โรคมะเร็งปอด โรคมะเร็งเต้านม และโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เพื่อนำผู้ป่วยส่งไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดนครพนมเฝ้าฯ และมีพระดำรัสเกี่ยวกับการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และการอยู่ในสังคมอย่างมีระเบียบวินัย นอกจากนี้ ทรงเล่าถึงพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถว่า ทรงมีพระอาการดีขึ้น
จากนั้น วันที่ 7 ตุลาคม 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองไฮ หมู่ที่7 บ้านหนองไฮน้อย ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 398 คน ในการออกหน่วยครั้งนี้มีประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียงมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน 680 ราย มีผู้ป่วยมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 10 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคมะเร็งปากมดลูก โรคแพ้ภูมิตัวเอง และโรคโลหิตจาง โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์ในการส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดสกลนครเฝ้าฯ และมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ให้มุ่งมั่นทำงานเพื่อสังคม และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
หลังจากนั้น วันที่ 8 ตุลาคม 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ วิทยาลัยเทคนิคเขาวง หมู่ที่11 บ้านกุดสิมคุ้มใหม่ ตำบลกุดสิมค้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดสุดท้าย หมู่บ้านแห่งนี้มีราษฎร 405 คน ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ ในการออกหน่วยแพทย์ครั้งนี้มีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน 312 ราย ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้าซึ่งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 12 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โรคไตวายเรื้อรัง และโรคผนังกั้นห้องหัวใจรั่ว โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยและพระราชทานแนวทางในการรักษาด้วยความห่วงใย นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอ.สว. จังหวัดกาฬสินธุ์เฝ้าฯ และมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ให้ตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองในการเป็นสมาชิก พอ.สว.อย่างดีที่สุด และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และทุ่มเท มีจิตที่จะช่วยเหลือผู้อื่นอย่างจริงใจ

ลง ณ วันที่ 11 กันยายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด