องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11-24 ตุลาคม 2555

14 ก.ย. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 11 – 24 ตุลาคม 2555

ในการเสด็จเยือนรัฐอิสราเอลครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงรับฟังการบรรยายสรุปจากประธานสถาบันวิทยาศาสตร์ไวสแมน และผู้บริหารระดับสูงของสถาบันฯ ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ไวสแมน เมืองเรโฮโวต และเสด็จเยือนวิทยาเขตการแพทย์รัมบัม ณ เมืองไฮฟา นอกจากนี้ จะทรงพบกับนายชิมอน เปเรส ประธานาธิบดีแห่งรัฐอิสราเอล ณ ทำเนียบประธานาธิบดีนครเยรูซาเลม ในวันที่ 16 ตุลาคม พุทธศักราช 2555 โอกาสนี้ จะเสด็จเยือนศูนย์การแพทย์ฮาดาสสา ณ นครเยรูซาเลม รวมทั้งทรงเยี่ยมชมนิคมเกษตรกรรมคฟาร์ บลูม ด้วย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์เที่ยวบินที่ LY082 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 00.10 น. (คืนวันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555) และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ LY081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 14.40 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด