องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-27 กันยายน 2555

14 ก.ย. 2555
0
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสหพันธรัฐรัสเซีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14 – 27 กันยายน 2555
 

ในการเสด็จเยือนประเทศแคนาดา องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง การเร่งปฏิกิริยาในกระบวนการอินทรีย์เคมีสังเคราะห์ (International Conference “Catalysis in Organic Synthesis”, ICCOS-2012) ซึ่งจัดโดยสถาบันด้านอินทรีย์เคมีแห่งสภาวิชาการสหพันธรัฐรัสเซีย ภายใต้ชื่อ เอ็น.ดี.เซลินสกี้ และจะทรงบรรยายทางวิชาการ ณ กรุงมอสโก ในวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน องค์ประธานสถาบันฯ จะทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติของ องค์การระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา ด้านเคมี เรื่อง โมเลกุลที่ออกฤทธิ์จากธรรมชาติ ( 2012 IOCD International Conference on Functional Molecules in Nature) และจะทรงบรรยายเปิดการประชุม ณ นครหนานจิง ในวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG974 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทยจำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG615 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการในวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา 21.15 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด