ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2555 ณ จังหวัดเลย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ

11 ก.ย. 2555
0

ในระหว่างวันที่ 2-8 กันยายน 2555 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ จังหวัดเลย บึงกาฬ ร้อยเอ็ด และชัยภูมิ พร้อมทั้งทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันต กรรมแก่ราษฎร รวมถึงหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมออกบริการตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงและให้ความรู้ทางด้านปศุสัตว์ โอกาสนี้ ทรงพระราชมทานเข็มและโล่แก่สมาชิก พอ.สว. เครื่องแบบแก่นักเรียน เครื่องนุ่งห่มและยาตำราหลวงแก่ผู้สูงอายุ พระราชทานของเล่นแก่เด็ก และพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.ในแต่ละจังหวัดเฝ้าฯ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนนาด้วงวิทยา บ้านป่าหวายพัฒนา หมู่ที่6 ตำบลนาด้วง อำเภอน้าวง จังหวัดเลย โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและรับบริการทันตกรรม จำนวน 187 ราย ในการนี้มีผู้ป่วยมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 7 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ไตวายเรื้อรัง แพ้ภูมิตังเอง โรคเลือด โรคหลังแข็ง มีปานดำที่หน้าตั้งแต่กำเนิด และโรคต่อมน้ำเหลืองโต ในการนี้ทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับคณะแพทย์เพื่อพิจารณาส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ ได้พระราชทานเงินรายได้จากการแสดงดนตรีสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งที่ 5 แก่นายแพทย์ยุทธ์ โพธารามิก เลขาธิการมูลนิธิ พอ.สว. เพื่อสบทบทุนมูลนิธิ พอ.สว. สำหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร และพระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดเลยเฝ้าฯ พร้อมทั้งทรงมีพระดำรัสถึงจรรยาบรรณในการทำงาน ให้ปฏิบัติต่อคนไข้เหมือนเป็นคนในครอบครัว และทรงมีพระดำรัสถึงพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็นพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ว่าทรงมีพระอาการดีขึ้นด้วย

จากนั้น วันที่ 4 กันยายน 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนปากคาดพิทยคม หมู่ที่10 บ้านโนนยาง ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน 180 ราย ส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคทางเดินหายใจ โรคระบบย่อยอาหาร โรคในช่องปาก โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ และโรคระบบกล้ามเนื้อ และมีผู้ป่วยที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวน 11 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงแต่กำเนิด โรคตาบอดแต่กำเนิด โรคมะเร็งเต้านมและต่อมน้ำเหลืองอุดตัน โรคมะเร็งใต้รักแร้ โรคมะเร็งที่กระพุ้งแก้ม โรคกระดูกแขน-ขาผิดปกติ โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สร้างความซาบซึ้งใจแก่ผู้ป่วยเป็นยิ่งนัก นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดบึงกาฬเฝ้าฯ และมีพระดำรัสให้สมาชิก พอ.สว. ปฏิบัติหน้าที่ให้ดี และพระราชทานหลักธรรมแก่สมาชิก พอ.สว. ด้วย

จากนั้น วันที่ 6 กันยายน 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎรร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรน์ หมู่ที่8 บ้านเชียงใหม่ ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรมจำนวน 930 ราย มีผู้ป่วยมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือจำนวน 12 ราย อาทิ ผู้ป่วยโรคภาวะโลหิตจาง โรคผิวหนัง โรคเนื้องอกที่ใบหน้า โรคการทำงานไขกระดูกผิดปกติ โรคหัวใจ พัฒนาการช้า และโรคกล้ามเนื้อฝ่อ โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย และมีพระวินิจฉัยร่วมกันคณะแพทย์ในการส่งตัวไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ดเฝ้าฯ และมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ว่าการทำงานของ พอ.สว.นั้น เป็นการทำงานที่สมควรได้รับการยกย่องอย่างยิ่ง เพราะเป็นการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

หลังจากนั้น วันที่ 8 กันยายน 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่โปรดให้ออกตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วย ณ โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยาคม หมู่ที่2 บ้านทุ่งคำหลวง ตำบลท่ามะไฟหวาน จังหวัดชัยภูมิ เป็นจังหวัดสุดท้าย โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 428 ราย ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้าซึ่งทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์ จำนวน 7 ราย ซึ่งป่วยเป็นโรคพังผืดข้อมือบีบรัด โรคเส้นเลือดโป่งพอง โรคหัวใจแต่กำเนิด โรคมะเร็งปากมดลูก ความผิดปกติที่กระจกตา โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง และโรคแพ้ภูมิตัวเอง โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยและพระราชทานแนวทางในการรักษาด้วยความห่วงใย นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอ.สว. จังหวัดชัยภูมิเฝ้าฯ และมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ถึงความกตัญญูต่อประเทศชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ด้วย

ลง ณ วันที่ 11 กันยายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด