ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2555 ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

18 ก.ค. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคและบริการทันตกรรมแก่ราษฎร รวมถึงหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ร่วมออกบริการตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 5-11 กรกฏาคม 2555 ณ จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร และหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎร ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และโรงพยาบาลในพื้นที่ ณ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 388 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลต่างๆ 35 ราย ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 11 ราย อาทิ ธาลัสซีเมีย มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตับโดยได้มีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วย สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดราชบุรีเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ พร้อมกันนี้ทรงมีพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่สมาชิก พอ.สว.

 จากนั้น วันที่ 7 กรกฏาคม 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎร พร้อมทั้งทรงติดตามการดำเนินงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยยากไร้ ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์พนมทวน บ้านดอนสมบูรณ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 72 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 11 ราย โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและเบาหวาน ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยเป็นคนไข้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 7 ราย อาทิ หูไม่ได้ยินทั้ง 2 ข้าง กระดูกสันหลังคดผิดรูป ความผิดปกติของแขนและขาแต่กำเนิด ประสาทตาผิดปกติ และโรคอ้วน โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย และสภาพชีวิตความเป็นอยู่ นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาส ให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าและมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. ให้มีความกตัญญูต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

หลังจากนั้น วันที่ 9 กรกฏาคม 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์ พอ.สว. ที่โปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจรักษาราษฎร ร่วมกับหน่วยแพทย์พระราชทานจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนบ้านช้างเผือก บ้านคอกอ้ายเผือก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 156 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 23 ราย และมีคนไข้ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์จำนวน 9 ราย อาทิ โรคเนื้องอกในสมอง ไตวาย แขนขาอ่อนแรง หนังยึดผิดปกติ โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย และพระราชทานคำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ รวมทั้งบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดประจวบ คีรีขันธ์เฝ้าและมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เกี่ยวกับการทำหน้าที่เพื่อแผ่นดินไทย รวมถึงพระพลานามัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 หลังจากนั้น วันที่ 11 กรกฏาคม 2555 ทรงเสด็จไปยังโรงเรียนบ้านเขาอ่างแก้ว หมู่ที่ 8 บ้านหุบเฉลา ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี เป็นจังหวัดสุดท้าย ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ซึ่งโปรดให้ออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 261 ราย มีผู้ป่วยส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลต่าง ๆ จำนวน 39 ราย ในการนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้าซึ่งทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ จำนวน 6 ราย โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยเพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ นอกจากนี้ โปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วยพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิกพอ.สว. จังหวัดเพชรบุรีเฝ้าและมีพระดำรัสแก่สมาชิก พอ.สว. เกี่ยวกับการทรงงานว่าทรงทำด้วยใจ ใจที่รักสมาชิกพอ.สว. และประชาชน

ลง ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด