องค์ประธานสถาบันฯ พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาอุทกภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช

25 มิ.ย. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี พระราชทานเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 1,000 ชุด
แก่ราษฎรที่ประสบปัญหา อุทกภัย
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัดนครศรีธรรมราช


     ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยพสกนิกรในภาคใต้ที่ได้รับความเดือดร้อนอันเนื่องมาจากอิทธิพลร่องมรสุมเป็นเหตุให้ฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมเฉียบพลัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายดำรง รัตนพานิช รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้แทนพระองค์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้แก่ราษฎร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านไทรงาม ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 500 ชุด และโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 500 ชุด

     ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ได้แจ้งให้ทราบถึงพระประสงค์และความห่วงใยของ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูก-เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงมีต่อผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ราษฎรต่อไป นำความปลาบปลื้มแก่ราษฎรในพระเมตตาเป็นยิ่งนัก

ลง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด