องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน 2555

06 มิ.ย. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนนครรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 6-28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จแทนพระองค์ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 6 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2555 ไปทรงร่วมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ.2012 (United Nations Conference on Sustainabla Development, UNCSD 2012 หรือ RIO+20) และทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2555 ณ นครรีโอเดจาเนโร โดยมีประมุขของรัฐและประมุขของรัฐบาล 132 ประเทศ รวมทั้งผู้แทนรัฐบาลทุกรัฐบาลทั่วโลก ประมาณ 40,000 คน เข้าร่วมด้วย เพื่อให้ประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ไปร่วมกันให้คำมั่นต่อการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกครั้งหนึ่ง รวมทั้งรับทราบความก้าวหน้าในการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการที่เหมาะสมใน 2 ประเด็นหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาที่ยั่งยืน และการแก้ไขปัญหาความยากจน และกรอบสถาบันระหว่างประเทศด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดในโอกาสครบ 20 ปี จากการจัดการประชุมรีโอซัมมิท หรือ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาและสิ่งแวดล้อมในปีพุทธศักราช 2535 ซึ่งองค์ประธานสถาบันฯ ทรงเป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในครั้งนั้นด้วย

ประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมกับประเทศสมาชิกองค์การสหประชาชาติ ในฐานะประเทศกำลังพัฒนา โดยได้รับโอกาสในการกำหนดนโยบาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่สามารถเอื้อประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ เน้นหลักการ “คนเป็นหัวใจในการพัฒนา” ทั้งยังได้ร่วมกำหนดบทบาทและรูปแบบขององค์กร ที่ทำหน้าที่ดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เป็นโอกาสอันดีที่ประเทศไทย จะได้นำเสนอโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว และแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน้อมนำไปประยุกต์ใช้ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และด้านอื่น

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 23.25 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน สวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555เวลา 14.40 น.

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด