องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนกรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2555

22 มี.ค. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จไปทรงร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เรื่อง สารกลายพันธุ์ในสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดในประชากร ซึ่งจัดโดยสมาคมวิชาการ Environmental Mutagens Society (The 6th International Conference on Environmental Mutagens in Human Populations, ICEMHP) และทรงบรรยายในพิธีเปิดการประชุมตามคำกราบทูลเชิญของมูลนิธิกาตาร์ ในหัวข้อเรื่อง Environmental Carcinogens: Exposure and Impacts on Children’s Health

ในโอกาสนี้ องค์ประธานสถาบันฯ จะเข้าเฝ้าเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ ณ พระราชวังอามีรี ดีวานในวันที่ 25 มีนาคม 2555 ด้วยองค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR617 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 เวลา 20.50 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของของสายการบินกาตาร์แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ QR612 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2555 เวลา 7. 45 น.

ประกาศ ณ วันที่ 22 มีนาคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด