ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตั้งแต่วันที่ 12-17 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

22 มี.ค. 2555
0

 ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร และตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงพร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยง ระหว่างวันที่ 12 – 17 มีนาคม 2555 ณ จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร และทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 20 หมู่ที่ 7 บ้านสวนทรัพย์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ทั้งนี้เพื่อสนองพระราชปณิธาน สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส-ราชนครินทร์ ในการช่วยเหลือราษฎรในถิ่นทุรกันดารให้พ้นทุกข์จากอาการเจ็บป่วย สำหรับบ้านสวนทรัพย์ มีราษฎร 320 หลังคาเรือน รวม 869 คน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 93 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ ในการนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้า 11 คน โดยได้มีพระปฏิสันถารถึงอาการเจ็บป่วย พร้อมกับพระราชทานเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาตัว สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะ สัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.จังหวัดชุมพรเฝ้า และมีพระดำรัสกับคณะผู้เฝ้าด้วย

จากนั้น วันที่ 13 มีนาคม 2555 ทรงเสด็จไปยัง โรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมาก บ้านบางหิน มีราษฎร 291 หลังคาเรือน 1,418 คน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 117 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ พร้อมมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้า 7 ราย อาทิเช่น ผู้ป่วยโรคด่างขาว, ผู้ป่วยโรคสายตาสั้นทั้ง 2 ข้าง, ผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อมไทรอยด์ ทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วย เพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษา สร้างความซาบซึ้งแก่ผู้ป่วยและญาติเป็นอย่างยิ่ง นอกจากนี้ยังโปรดให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิก พอ.สว.จังหวัดระนองเฝ้า เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้รู้จักแก้ไขในสิ่งที่ทำผิด และรู้จักปล่อยวาง จะได้ทำงานอย่างสบายใจ

หลังจากนั้น วันที่ 16 มีนาคม 2555 ทรงเสด็จไปยัง โรงเรียนมหาราชบ้านแสงอรุณ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วย และทรงเยี่ยมราษฏรบ้านแสงอรุณ และบ้านใกล้เคียงที่เฝ้ารับเสด็จ บ้านแสงอรุณมีราษฎร 270 หลังคาเรือน รวม 1,187 คน โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 263 ราย ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคระบบกล้ามเนื้ออักเสบ พร้อมกันนี้ ทรงเยี่ยมผู้ป่วยนำเฝ้าจำนวน 10 ราย โดยทรงซักถามอาการเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือและส่งไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสม อาทิ ผู้ป่วยโรคมะเร็งในจอประสาทตา ผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อลีบที่ขา ผู้ป่วยโรคขาดฮอร์โมนในการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ยังโปรดให้คณะสัตว-แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงที่ถูกวิธี โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้สมาชิก พอ.สว.เฝ้า และมีพระดำรัสกับสมาชิก พอ.สว. ให้รู้จักท้องถิ่นของตนให้ดีเท่ากับรู้จักต่างประเทศแล้วนำความรู้ทั้งสองมาพัฒนาประเทศด้วย

หลังจากนั้น วันที่ 17 มีนาคม 2555 ทรงเสด็จไปยังโรงเรียนทัศนาวลัย บ้านกาโห่เหนือ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดสุดท้าย ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ซึ่งโปรดให้ออกตรวจรักษาประชาชนที่เจ็บป่วยในถิ่นทุรกันดาร และทรงเยี่ยมราษฎรจากบ้านกาโห่เหนือ และบ้านใกล้เคียงที่ไปเฝ้ารับเสด็จ โดยมีประชาชนมารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 370 ราย และทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยนำเฝ้า จำนวน 14 ราย โดยทรงซักถามถึงอาการเจ็บป่วยเพื่อหาแนวทางในการบำบัดรักษาให้หายเป็นปกติ และโปรดให้คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ออกตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงที่เจ็บป่วย พร้อมให้คำปรึกษาด้านการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี มีประชาชนพาสัตว์เลี้ยงเช่น สุนัข แมว มาขอคำปรึกษาเป็นจำนวนมาก โอกาสนี้ พระราชทานพระวโรกาสให้ สมาชิกพอ.สว.จังหวัดนครศรีธรรมราชเฝ้า และมีพระดำรัสชมเชยสมาชิก พอ.สว.ที่ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ยากไร้ ซึ่งจะส่งผลถึงความมั่นคงของประเทศชาติด้วย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด