ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตั้งแต่วันที่ 8-13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครนายก และปราจีนบุรี

29 ก.พ. 2555
0

      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตว์แพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงและให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 8 – 13 กุมภาพันธ์ 2555 ณ จังหวัดสระแก้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก และจังหวัดปราจีนบุรี

     เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านซับมะนาว อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 178 หลังคาเรือน รวม 716 คน ทรงติดตามการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 402 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ และกระดูก และมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 29 ราย ทั้งนี้ทรงมีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือและทรงมีพระวินิจฉัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษาด้วย พร้อมกันนี้ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชน โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสเกี่ยวกับแนวทางการทำงานของคณะแพทย์ พยาบาล ที่นอกจากจะต้องรักษาโรคภัยแล้ว ยังจะต้องรักษาสภาพจิตใจของผู้ป่วย ต้องมีความเมตตา เอาใจเขามาใส่ใจเราเป็นสำคัญด้วย

     จากนั้น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 ทรงเสด็จติดตามการดำเนินงานให้บริการสาธารณสุขแก่ราษฎร ของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ โรงเรียนชำป่างามวิทยาคม อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 381 ราย ส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 11 ราย ในการนี้ ได้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วย ที่มาขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ ซึ่งป่วยเป็นโรคต่างๆ อาทิ โรคมะเร็ง, โรคเกี่ยวกับระบบเนื้อเยื่อ, โรคหัวใจ และพัฒนาการด้านร่างกายช้า โดยทรงซักถามอาการ และการรักษาพยาบาลในเบื้องต้น พร้อมกับมีพระวินิจฉัยเพิ่มเติมร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา เพื่อส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค รวมถึงให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชน โอกาสนี้ ทรงมีพระดำรัสถึงการเป็นที่ยอมรับของสังคมนั้น คนเราจะต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ และยังจะต้องดำเนินชีวิตอย่างมีสติ นอกจากนี้จะต้องทำดีเพื่อตนเอง ซึ่งเป็นการทำดีให้สังคมสงบสุขร่มเย็นด้วย

     หลังจากนั้น วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎร ณ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 186 หลังคาเรือน รวม 641 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว.และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 155 ราย โอกาสนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วย และพระราชทานความช่วยเหลือในการนำส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วย

     หลังจากนั้น วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านแหลมลิง ณ วัดบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี เป็นจังหวัดสุดท้าย ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 87 หลังคาเรือน รวม 306 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. และหน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 110 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบกล้ามเนื้อ ในการนี้ได้มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ 6 ราย โดยจะส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป พร้อมกันนี้ คณะสัตว์แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานให้บริการตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยง และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชน โอกาสนี้ ทรงพระราชทานคติเตือนใจโดยใช้หลักธรรมะของพระพุทธองค์มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตโดยต้องมีสติในการดำเนินชีวิต และรู้จักการให้อภัยด้วย

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด