องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 16-23 กุมภาพันธ์ 2555

16 ก.พ. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 16 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงร่วมประชุมหารือกับองค์การอนามัยโลก ณ นครเจนีวา ในการเตรียมแผนการดำเนินงานทางด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในด้านการพัฒนาศักยภาพและบุคลากรของประเทศ และด้านการวิจัย ภายใต้กรอบความร่วมมือกับองค์การอนามัยโลก และในฐานะที่ทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ที่จะเข้าร่วม การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมืองรีโอเดจาเนโร (United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในววันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 23.40 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 15.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด