ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จเยี่ยมหน่วยแพทย์มูลนิธิแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ตั้งแต่วันที่ 24-29 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ ตาก และพิษณุโลก

09 ก.พ. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เสด็จเยี่ยมราษฎรและทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ออกให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ราษฎร ตรวจรักษาโรคแก่สัตว์เลี้ยงและให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 24-29 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก และจังหวัดพิษณุโลก

องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านวารีวงษ์ ณ โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 465 หลังคาเรือน รวม 1,303 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกให้บริการรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 145 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยส่งไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 12 ราย พร้อมกันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราขทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วย

จากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ท้ายคุ้ง ณ โรงเรียนชุมชนบ้านดง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 355 หลังคาเรือน รวม 1,244 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 176 รายส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยส่งต่อไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 15 ราย พร้อมกันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราขทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วย ในการนี้ มีพระปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่มาเฝ้าขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ และทรงมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา โดยจะส่งไปรักษาต่อยังโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

หลังจากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านพบพระใต้ ณ โรงเรียนพบพระวิทยาคม จังหวัดตาก ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 948 หลังคาเรือน รวม 2,092 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 97 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยส่งไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 17 ราย พร้อมกันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราขทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วย

หลังจากนั้นเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านบุ่ง ณ โรงเรียนบุ่งวิทยา อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดสุดท้าย ซึ่งมีราษฎรอาศัยอยู่ 140 หลังคาเรือน รวม 460 คน ทรงติดตามการทำงานของหน่วยแพทย์ พอ.สว. หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ที่ออกบริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน โดยมีผู้มารับริการตรวจรักษาโรคทั่วไปและทันตกรรม รวม 235 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ และมีผู้ป่วยส่งไปรักษาในโรงพยาบาลต่างๆ 24 ราย พร้อมกันนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดหน่วยสัตวแพทย์พระราขทาน ออกให้บริการตรวจรักษาโรค และให้ความรู้ในการดูแลปศุสัตว์แก่ประชาชนด้วย โอกาสนี้ ทรงมีพระปฏิสันปฏิสันถารกับผู้ป่วยที่เฝ้า ขอรับพระราชทานความช่วยเหลือ อาทิ โรคภูมิแพ้ตัวเอง หรือ โรค SLE โดยมีพระวินิจฉัยร่วมกับแพทย์ผู้ทำการตรวจรักษา เพื่อส่งไปรักษาต่อในโรงพยาบาลที่เหมาะสมต่อไป

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด