องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 ม.ค. – 5 ก.พ. 2555

31 ม.ค. 2555
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเสด็จเยือนสาธารณรัฐอินเดีย ตามคำกราบทูลเชิญของผู้อำนวยการสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ เพื่อทรงหารือเรื่องสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสุขอนามัย และทรงร่วมการประชุมวางแผนการดำเนินงานระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับสำนักงานองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในฐานะที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้รับการแต่งตั้งเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก

นอกจากนี้ ระหว่างที่ประทับ ณ กรุงนิวเดลี ทรงมีกำหนดการพระราชทานพระวโรกาสให้ข้าราชการ และชุมชนไทยเข้าเฝ้า ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ เพื่อรับทราบโครงการในพระราชดำริ และกิจกรรมของมูลนิธิจุฬาภรณ์ อันได้แก่ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ตลอดจนกิจกรรมมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ พอ.สว.

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG323 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 31 มกราคม 2555 เวลา 7.25 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG324 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 17.25 น.

ประกาศ ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด