องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8-17 ธ.ค. 2554

08 ธ.ค. 2554
0

องค์ประธานสถาบันฯ
เสด็จเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

ระหว่างวันที่ 8 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554


ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 8 – 17 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงร่วมการประชุมในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของสมาคมพฤกษเคมีภูมิภาค-อเมริกาเหนือ (The 50th Anniversary of the Phytochemical Society of North America, PSNA2011) และทรงบรรยายนำในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาจากทรัพยากรชีวภาพของไทย (Natural products with biological activities from Thai bioresources)” ณ โรงแรมแฟร์มองต์ ออร์คิด เกาะฮาวาย

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 654 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2554 เวลา 0.15 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 653 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2554 เวลา 22.55 น.

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด