องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม 2554

29 พ.ย. 2554
0
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วม (Seoul International Invention Fair 2011, SIIF2011) และทรงรับการถวายรางวัลระดับพิเศษ (Special Prize) 2010 ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศนานาชาติสำหรับการประดิษฐ์คิดค้น จากสมาคมส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวตกรรมแห่งเกาหลี (The Korea Invention Promotion Association, KIPA, คี-ป้า) ในฐานะทรงบุกเบิกงานวิจัยในหลายๆ ด้าน อันก่อให้เกิดคุณอนันต์ต่อวงการวิจัยและวงการประดิษฐ์ และรางวัล Trophy and Gold Cross medal International Order of Merit of the Inventors พร้อมปริญญาบัตรเกียรติยศในการประดิษฐ์คิดค้นระดับ Gold Cross of Merit with Blue Neck Ribbon จากสมาพันธ์นานาชาติของสมาคมนักประดิษฐ์ (International Federation of Inventors’ Associations, IFIA, อี-เฟีย) ด้วยทรงมีผลงานโดดเด่นเป็นพิเศษด้านการวิจัย
องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 654 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 0.15 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ เคอี 651 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2554 เวลา 21.10 น.

ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด