องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม 2554

16 ต.ค. 2554
0
ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 16-22 ตุลาคม พ.ศ. 2554
ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงเข้าร่วมประชุมเตรียมการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก สำหรับ การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ณ เมืองรีโอเดจาเนโร (United Nations Conference on Sustainable Development, Rio+20) สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ในในฐานะทรงเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ตามคำกราบทูลเชิญของเลขาธิการคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนประเทศไทยด้วย
องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลีแอร์ เที่ยวบินที่ KE654 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2554 เวลา 23.45 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของของสายการบินเกาหลีแอร์ เที่ยวบินที่ KE653 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 เวลา 22.10 น.
ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด