องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

28 มิ.ย. 2554
0

         ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

         ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ ทรงร่วมการประชุมทางวิทยาศาสตร์ด้านสารหนู และผลต่อสุขอนามัยของมนุษย์ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กับสถาบันอาชีวอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเวียดนาม ณ กรุงฮานอย โดยทรงเปิดการประชุมและทรงบรรยายในหัวข้อ “An Overview of Arsenic Exposure and Its Impacts on Health”

             องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG560 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 7.45 น. และเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทยจำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG561 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 12.25 น.

ประกาศ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2554

 

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด
ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด