องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2554

13 พ.ค. 2554
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนรัฐอิสราเอล ในระหว่างวันที่ 13-20 พฤษภาคม 2554

วิทยาเขตการแพทย์รัมบัม (Rambam Medical Center) เป็นโรงพยาบาลที่ใหญ่ที่สุดทางภาคเหนือของรัฐอิสราเอล มีชื่อเสียงระดับโลกด้านการรักษาโรคมะเร็งประเภทต่างๆ สถาบันการศึกษาและการรักษาเกี่ยวกับเนื้องอกของวิทยาเขตการแพทย์รัมบัมเป็นศูนย์สหสาขาด้านการรักษาโรคมะเร็งโดยเฉพาะ ตลอดจนให้บริการอื่นๆ ทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีบทบาทสำคัญเป็นผู้นำด้านการทำโครงการวิจัยโรคมะเร็งต่างๆ

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินแอล อัล อิสราเอล แอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LY082 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554 เวลา 0.10 น. หรือคืนวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2554 และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบิน แอลอัล อิสราเอล แอร์ไลนส์เที่ยวบินที่ LY081 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2554 เวลา 14.20 น.

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด