องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 14-27 เมษายน 2554

14 เม.ย. 2554
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในระหว่างวันที่ 14 – 27 เมษายน 2554

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จตามคำกราบทูลเชิญของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมจีนและทรงคัดเลือกมาจัดแสดงในงานสายสัมพันธ์สองแผ่นดิน ครั้งที่ 5

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของเครื่องบินของบริษัท การบินไทย จำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG614 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันที่ 14 เมษายน 2554 เวลา 10.10 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทยจำกัด มหาชน เที่ยวบินที่ TG665 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการในวันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 21.00 น.

ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2554

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ล่าสุด

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด