องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2553

15 พ.ย. 2553
0

      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศญี่ปุ่น วันที่ 12 – 21 พฤศจิกายน 2553

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ  ทรงร่วมการประชุมคณะที่ปรึกษาอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโตเกียว ในฐานะที่ทรงเป็นกรรมการ ตามคำกราบทูลเชิญของอธิการบดีมหาวิทยาลัยโตเกียว

      องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL718  จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.50 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเจแปนแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ JL707 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2553 เวลา 23.15 น.

ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด