องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553

17 ก.ย. 2553
0

      ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส สมาพันธรัฐสวิส และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 1 ตุลาคม 2553

      ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จไปทรงหารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการวิจัยและศึกษาโรคมะเร็งกับองค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on Cancer, IARC) ณ เมืองลียง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

      องค์การวิจัยโรคมะเร็งนานาชาติ (IARC) เป็นหน่วยงานหนึ่งขององค์การอนามัยโลก ทำหน้าที่ประสานงาน และส่งเสริมงานค้นคว้าวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับโรคมะเร็ง สาเหตุและกลไกของการเกิดโรค โดยเน้นหนักด้านสาเหตุอันเนื่องมากจากสภาพแวดล้อมและวิธีการดำเนินชีวิต ตลอดจนดำเนินงานด้านพัฒนากลยุทธ์ใหม่ๆ ทางวิทยาศาสตร์เพื่อการป้องกันและควบคุมโรคอย่างทันกาล องค์การวิจัย IARC ปฏิบัติงานด้านการวิจัยในห้องปฏิบัติการ ด้านการแพร่ระบาดของโรค และด้านเผยแพร่ความรู้โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์ การประชุม การอบรม และให้ทุนวิจัยระดับสูงแก่นักวิจัยจากทั่วโลก

      หลังจากการเสด็จเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสมาพันธรัฐสวิสแล้ว องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จต่อไปทรงร่วมการประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 10 เรื่อง กลไกการต้านการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็ง (10th International Conference on Mechanisms of Antimutagenesis and Anticarcinogenesis, 10th ICMAA) รวมทั้งการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับยีนส์และโภชนาการเพื่อสุขภาพและการป้องกันโรค (International Conference on Nutrigenomics, INCON)  ตลอดจนทรงบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์ต้านโรคมะเร็งหรือป้องกันมะเร็ง ณ เมืองกัวรูจา สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

      ICMAA เป็นการประชุมนานาชาติที่ประสบความสำเร็จและจัดขึ้นทุก 2-3 ปี ตั้งแต่ปี 2528 เป็นต้นมา ประเทศเจ้าภาพหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปตามภูมิภาคต่างๆ ของโลก การประชุมนี้เป็นเรื่องของกลไกการต้านการกลายพันธุ์และการเกิดมะเร็ง ครั้งที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลกได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และปรึกษาหารือกัน ส่งเสริมความร่วมมือ ในเรื่องของสารธรรมชาติและสารสังเคราะห์ต่างๆ ที่มีคุณสมบัติเป็นยาป้องกันโรคมะเร็ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของมวลมนุษย์โดยรวม ส่วนการประชุมระดับนานาชาติ International Conference on Nutrigenomics จัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

      INCON 2010 เป็นการประชุมของนักวิทยาศาสตร์และผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเช่นกัน ในด้านโภชนาการเพื่อสุขภาพที่มีผลต่อยีนส์และการป้องกันโรค วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ เพื่อเสนอภาพสรุปโดยรวมของานด้านวิทยาศาสตร์โภชนาการของโลก เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากวิทยาการแขนงใหม่ และเพื่อสร้างเครือข่ายของความร่วมมือสำหรับงานด้านสุขภาพอนามัยด้านนี้

      องค์ประธานสถาบันฯ จะเสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX181 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553 เวลา 23.25 นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินสวิสอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์ไลนส์ เที่ยวบินที่ LX180 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 14.35 น.

ประกาศ ณ วันที่ 17 กันยายน 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด

ล่าสุด