องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2553

27 ส.ค. 2553
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2553

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จไปทรงร่วมการประชุม “2010 Joint Conference of International Society of Exposure Science & International Society for Environmental Epidemiology” ซึ่งเป็นการประชุมสมาคมวิชาการนานาชาติด้านระบาดวิทยาสิ่งแวดล้อม และมีพระดำรัสในพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งทรงบรรยายในหัวข้อ “มลพิษทางอากาศกับความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง (Cancer Risk from Exposure to Air Pollution)” ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสถาบันวิจัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กระทรวงสิ่งแวดล้อมสาธารณรัฐเกาหลี และประธานร่วมของคณะกรรมการจัดการประชุมดังกล่าว

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลีแอร์ เที่ยวบินที่ KE652 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 เวลา 22.40 นาที และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินเกาหลีแอร์ เที่ยวบินที่ KE651 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพุธที่ 1 กันยายน 2553 เวลา 21.10 นาที

ประกาศ ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด