องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จเยือนประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2553

10 พ.ค. 2553
0

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เสด็จเยือนประเทศแคนาดา ระหว่างวันที่ 7-20 พฤษภาคม 2553

ในการเสด็จเยือนครั้งนี้ องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จไปทอดพระเนตรงานวิจัยด้านโรคมะเร็ง ณ สถาบันมะเร็งของรัฐบริติชโคลัมเบีย นครแวนคูเวอร์ ตามคำกราบทูลเชิญของประธานสถาบันดังกล่าว

สถาบันมะเร็งของรัฐบริติชโคลัมเบีย นครแวนคูเวอร์ (BC Cancer Agency’s Vancouver Centre) เป็นหน่วยงานชำนาญการด้านการวิจัยและการรักษาโรคมะเร็ง ที่ให้ความรู้ครอบคลุมด้านการควบคุมโรคและการดูแลรักษาสุขภาพ งานวิจัยศึกษาของศูนย์แห่งนี้มีขอบข่ายตั้งแต่ด้านการเกิดโรคมะเร็งในระดับโมเลกุล ด้านพันธุศาสตร์ ไปจนถึงระดับการแพร่กระจายของโรคและการรักษาผู้ป่วย ทั้งนี้รวมถึงการป้องกัน การวินิจฉัยโรคตั้งแต่ระยะแรกเริ่ม และการรักษาโรคด้วยวิธีการใหม่ๆ ด้านการใช้ยาและรังสีบำบัด

จากนั้นองค์ประธานสถาบันฯ ทอดพระเนตรงานด้านเคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติทางทะเลของคณะเคมี มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย

มหาวิทยาลัยบริติชโคลัมเบีย (The University of British Columbia) เป็นมหาวิทยาลัยเก่าแก่อายุเกือบศตวรรษ มีจำนวนนักศึกษาถึง 50,000 คน วิทยาเขตหลักอยู่ในเมืองใหญ่ 2 เมือง คือ Kelowna และ Vancouver มหาวิทยาลัยแห่งนี้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติด้านความเป็นเลิศในการวิจัย และเป็นศูนย์การเรียนรู้ระดับสูง มหาวิทยาลัยยังมีสถาบันที่น่าสนใจต่างๆ หลายหลาก อาทิเช่น พิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยา ศูนย์ศิลปะการแสดงของชาวรัฐฉาน สวนพฤกษศาสตร์และศูนย์วิจัยพืช เป็นต้น

องค์ประธานสถาบันฯ ทรงห่วงใยในปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งมีผลกระทบต่อระบบห่วงโซ่อาหาร และต่อสุขภาพอนามัยของมนุษย์ จึงทรงมุ่งมั่นที่จะศึกษาวิจัยเพื่อการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป ด้วยเหตุนี้ จึงจะเสด็จต่อไปทอดพระเนตรงานเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของสถาบัน Island Scallops ซึ่งมีชื่อเสียงเป็นพิเศษในประเทศแคนาดา

สถาบัน Island Scallops เป็นศูนย์วิจัยเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางแทะเลของเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศแคนาดา และยังเป็นผู้ผลิตและเพาะพันธุ์หอยและปลาทะเลแบบผสมผสานสมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศ มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษด้านการเพาะเลี้ยงหอยและปลาพันธุ์ใหม่ๆ และให้บริการหลากหลายด้านการวิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำเชิงพาณิชย์ และการตลาด

องค์ประธานสถาบันฯ เสด็จโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX 708 จากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 10.20 น. และจะเสด็จกลับโดยเครื่องบินของสายการบินคาเธ่ย์ แปซิฟิก แอร์เวยส์ เที่ยวบินที่ CX 701 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2553 เวลา 17.30 น.

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2553

แท็ก

แชร์

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ข่าวสารล่าสุด